Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/150/2018

(FO) Bírová Darina, Mgr. (13.09.1968)

( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
29.11.2018
Zverejnený v OV č.:
230/2018
Dlžník:
Mgr. Darina Bírová IČO 13.09.1968, , Neded 428, 92585 Neded,
Správca:
JUDr. Nikoleta Gallová , Hlavná 45, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
36OdK/150/2018
Spisová značka správcu:
36OdK/150/2018 S1663
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Ponuka na odpredaj majetku ev. č. 2 – 1. kolo ponukového konania

JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1663, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka Mgr. Darina Bírová, nar. 13.09.1968, trvale bytom 925 85 Neded 428, štátna občianka SR, podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Darina Bírová – UNILAND, IČO: 41 167 635, s miestom podnikania 925 85 Neded 310, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou do dňa 05.02.2020 (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka. 

Predmet predaja

Ponúkaný majetok tvoria nehnuteľnosti patriace do všeobecnej podstaty Dlžníka zverejnené v Obchodnom vestníku č. 227/2018 dňa 26.11.2018:

Ev. č.

pozemok s parcel. č.

druh pozemku

výmera

LV č.

k.ú.

spoluvlast.podiel.

súpisová hodnota

2.

2118

záhrady

37 m2

2504

Neded, Slovensko

1/4

100,- EUR

Bližšie informácie, týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č. 0915 550 003, príp. e-mailom na adrese: office@dedakak.com.

Podmienky verejného ponukového konania

Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením: „PONUKOVÉ KONANIE „POZEMOK“ – KONKURZ 36OdK/150/2018, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Nikoleta Gallová, Hlavná 45, 931 01 Šamorín, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 15.00 hod na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.

Záujemca

Do 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.

Ponuka musí obsahovať:

  • označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
  • návrh kúpnej ceny za špecifikovaný nehnuteľný majetok;
  • pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú kópiu občianskeho preukazu bez rod. čísla, alebo cestovného dokladu;
  • pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
  • potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka

Záujemcovia o kúpu špecifikovaného nehnuteľného majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na kúpnu cenu, a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN: SK71 1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banke, a.s. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr do 15:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu zmluvy o predaji nehnuteľností.

Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.

Vyhodnotenie ponukového konania

Víťazom ponukového konania o kúpu nehnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového konania, a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka.

Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca.. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky náležitosti podľa záväzného pokynu a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční  v lehote do 30 dní od otvorenia obálok.

V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.

V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.

JUDr. Nikoleta Gallová, správca