Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/78/2018

(FO) Kuchár Ľudovít (19.02.1983)

R.Jašíka 1868, 96001 Zvolen

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
10.12.2018
Zverejnený v OV č.:
237/2018
Dlžník:
Ľudovít Kuchár IČO 19.02.1983, , R. Jašíka 1862/11, 960 01 Zvolen- Môťová,
Správca:
, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/78/2018
Spisová značka správcu:
ODK-282-001/2018
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

 

Veriteľ

Ulica

Číslo

Obec

Prihlásená suma

KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o.

Československé armády

954/7

Hradec Králové

105,23 Eur

insolva, k.s., správca