Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/40/2017

(FO) Šabo Andrej (04.07.1991)

Brezová 2004, 95301 Zlaté Moravce

I/ P o u k a z u j e správcovi: Ing. Jana Fülöpová, so síd...
Dátum vydania:
6.12.2018
Dátum zverejnenia:
12.12.2018
Zverejnený v OV č.:
239/2018
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
27OdK/40/2017
ICS:
4117227711
Vydal:
Mgr. Juraj Kopper
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Andrej Šabo IČO reg.NBS:219570, , Brezová 10, 95301 Zlaté Moravce (t.č. Viničná 1, 951 97 Ži, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Andrej Šabo IČO reg.NBS:219570, , Brezová 10, 95301 Zlaté Moravce (t.č. Viničná 1, 951 97 Ži, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Andrej Šabo, nar. 04.07.1991, bytom Zlaté Moravce, Brezová č. 10, ktorého správcom je : Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, takto
Rozhodnutie:
I/ P o u k a z u j e správcovi: Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur). II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet správcu vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK96 0900 0000 0002 3347 3298, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 280/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného sporového poriadku). Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku). V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné ( § 245 Civilného sporového poriadku ). Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku). Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: