Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 47K/187/1999

(PO) AGROVERZIA, spol. s r.o., IČO 31640095

Muľa 60, 99122 Muľa

ECLI:SK:KSBB:2019:6099899370.7 Sp. zn.:47K/187/1999 -...
Dátum zverejnenia:
13.12.2018
Zverejnený v OV č.:
240/2018
Krajský súd v Banskej Bystrici
47K/187/1999, AGROVERZIA, s.r.o. " v konkurze", IČO: 31640095, Muľa 60 , Muľa,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

 

  ECLI:SK:KSBB:2019:6099899370.7                               

 

                                                                                              Sp. zn.:47K/187/1999 -1090

                                                                                                    IČS:  6099899370                               

 

 

UZNESENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie v konkurznej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AGROVERZIA, s.r.o. „ v konkurze“, Muľa 60, IČO: 31 640 095, takto

 

r o z h o d o l :

 

z v o l á v a

 

schôdzu konkurzných veriteľov na deň

8. januára  ( utorok) 2019  o 10.30 hod. na č. dverí 117

v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici, Ul. Skuteckého č. 7,

na návrh JUDr. Maríny Gallovej, Jilemnického 30, 036 01 Martin

správkyne  konkurznej podstaty úpadcu:

AGROVERZIA, s.r.o. „ v konkurze“, Muľa 60, IČO: 31 640 095

 

 

P R O G R A M:

 

  1. Úvod
  2. Oboznámenie konkurzných veriteľov s postupom správcu pri speňažovaní podstaty ( ďalej len „ plánom speňaženia“). SKP navrhne speňažiť majetok patriaci Úpadcovi formou dražby
  3. Hlasovanie o pláne speňaženia formou uskutočnenia dražby
  4. Záver

P o u č e n i e  :  Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj  výpis z obchodného registra.

Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

 

V Banskej Bystrici, dňa  11. decembra  2018

 

 

 

                                                                            JUDr. Miriam   Boborová  Sninská

                                                                                         sudca