Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
20.12.2018
Zverejnený v OV č.:
245/2018
Dlžník:
Mičo Peter IČO 08.05.1961, , Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
27OdK/213/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/213/2018 S12
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR

V konkurznej veci úpadcu, a to Peter MIČO, nar. 8.5.1961, bytom 951 15 Veľká Dolina č. 155 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mičo RSAMP, s miestom podnikania Májová 280/2, Lietavská Lúčka, IČO: 10 938 907 , ktorá vec je vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 27OdK/213/2018 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa

UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, Bratislava

POR.Č

ISTINA v €

ÚROKY

v €

ÚROKY

Z OMEŠKANIA v €

POPLATOK

Z OMEŠKANIA v €

NÁKLADY

Z UPLATNENIA v €

SPOLU v €

1

453,47

 

 

 

 

453,47

2.

180,18

 

9,87

 

10,00

200,05

3.

1371,96

 

237,93

 

10,00

1619,89

4.

1123,69

 

17,27

 

10,00 1237,76            

5.

409,25

 

17,27

 

10,00

426,52            

 

Spolu CELKOM

 

 

 

 

3947,69

 

JUDr. Suchanová Vlasta, správca