Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
21.12.2018
Zverejnený v OV č.:
246/2018
Dlžník:
Mičo Peter IČO 08.05.1961, , Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
27OdK/213/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/213/2018 S12
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

1.

Záhrady

256

SR

Dolná Tižina

Dolná Tižina

586

254

„C“

1/1

10 240 €

2.

Zast. pl. a nádvoria

150

SR

Dolná Tižina

Dolná Tižina

586

260

„C“

1/1

6 000 €

 

JUDr. Suchanová Vlasta, správca