(PO) B.C.D. 1. spol. s r.o., IČO 36189464

Ružová 2387//12, 07501 Trebišov

Ustanovenie správcu
Dátum zverejnenia:
21.12.2018
Zverejnený v OV č.:
246/2018
Krajský súd v Košiciach
6K/85/2004, B.C.D.1.s.r.o., IČO: 36189464, Ružová 2387/12, 07501 Trebišov, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                              Sp. zn.: 6K/85/2004 - 303

                                                                                                    IČS:  7004898060                               

                                                                     UZNESENIE

 

       Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: B.C.D.1. s.r.o., Ružová 2387/12, Trebišov, IČO: 36 189 464, takto

 

                                                                    r o z h o d o l :

 

           Z b a v u j e   Správcovskú a poradenskú, k.s. Garbiarska 5, Košice funkcie správcu konkurznej podstaty.

           U s t a n o v u j e     do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Melániu Burdovú, Hraničná 2, 040 17 Košice.

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

 

V Košiciach dňa 30. novembra 2018

 

                                                                                                JUDr. Drahomíra Brixiová

                                                                                                          predseda senátu