(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Súd vyzýva dlžníka - develop BS, s.r.o., so sídlom Hviezdos...
Dátum vydania:
16.12.2018
Dátum zverejnenia:
27.12.2018
Zverejnený v OV č.:
247/2018
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37K/84/2018
ICS:
1118218264
Vydal:
JUDr. Vladimír Sklenka
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Tomášek&partners , Rožňavská 2, 82101 Bratislava, Slovenská republika develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika Metrostav Slovakia a. s. IČO 47144190, , Mlynské Nivy 68, 82477 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Metrostav Slovakia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77, Bratislava IČO: 47 144 190, právne zast. Tomášek & partners, advokátska kancelária so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, IČO: 36 858 811, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: develop BS, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, takto
Rozhodnutie:
Súd vyzýva dlžníka - develop BS, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, aby sa do 20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil - zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, - zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, - informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, - zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, - hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne) - poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku. Súd vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). 2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne) f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku, súd na jeho majetok vyhlási konkurz. 3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Oznam: