Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1142/2018

(FO) Berky Jaroslav (05.01.1960)

Ružiná 54, 98552 Ružiná

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
31.12.2018
Zverejnený v OV č.:
249/2018
Dlžník:
Berky Jaroslav IČO 05.01.1960, , Ružiná 54, 98552 Ružiná,
Správca:
JUDr. Daniel Janšo , Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/1142/2018
Spisová značka správcu:
4OdK/1142/2018 S1500
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Jaroslav Berky, nar. 05. 01. 1960, trvale bytom Ružiná 54, 985 52 Ružiná, týmto na základe ustanovení § 167l a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávok.

Číslo účtu: SK67 0900 0000 0050 3695 8731 vedený vo Slovenskej sporiteľni a.s.,

VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,

Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €.

JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.