Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1142/2018

(FO) Berky Jaroslav (05.01.1960)

Ružiná 54, 98552 Ružiná

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
31.12.2018
Zverejnený v OV č.:
249/2018
Dlžník:
Berky Jaroslav IČO 05.01.1960, , Ružiná 54, 98552 Ružiná,
Správca:
JUDr. Daniel Janšo , Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/1142/2018
Spisová značka správcu:
4OdK/1142/2018 S1500
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Jaroslav Berky, nar. 05. 01. 1960, trvale bytom Ružiná 54, 985 52 Ružiná, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Horné Záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, počas úradných hodín v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 12.30 do 15.00 hod. a v piatok od 08.00 do 14.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, na čísle telefónu: 0903 802 199, 0911 802 199 alebo e-mailom: reallux@reallux.sk.

JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.