Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 47K/187/1999

(PO) AGROVERZIA, spol. s r.o., IČO 31640095

Muľa 60, 99122 Muľa

ECLI:SK:KSBB:2019:6099899370.8 Sp. zn.: 47K/187/1999 -110...
Dátum zverejnenia:
14.01.2019
Zverejnený v OV č.:
9/2019
Krajský súd v Banskej Bystrici
47K/187/1999, AGROVERZIA, s.r.o. "v konkurze", IČO: 31640095, Muľa 60 , Muľa ,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

  ECLI:SK:KSBB:2019:6099899370.8                               

                                                                                              Sp. zn.: 47K/187/1999 -1107

                                                                                                    IČS:  6099899370                               

  UZNESENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie v konkurznej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AGROVERZIA, s.r.o. „ v konkurze“, Muľa 60, IČO: 31 640 095, takto

 

r o z h o d o l :

 

Súd  z v o l á v a  opakovanú schôdzu konkurzných veriteľov s programom :

  1. Úvod
  2. Oboznámenie konkurzných veriteľov s postupom správcu pri speňažovaní podstaty ( ďalej len „ plánom speňaženia“). SKP navrhne speňažiť majetok patriaci Úpadcovi formou dražby
  3. Hlasovanie o pláne speňaženia formou uskutočnenia dražby
  4. Záver

Opakovaná    schôdza    konkurzných veriteľov     s a    k o n á    dňa   31. januára

( štvrtok) 2019 o 9.30 hod. v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici, ul. Skuteckého č. 7, č. dv. 113 

 

P o u č e n i e  :  Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj  výpis z obchodného registra.

Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

 

V Banskej Bystrici, dňa  10. januára 2019

                                                                            JUDr. Miriam   Boborová  Sninská

                                                                                                  sudca