Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/454/2018

(FO) Tokárová Monika (14.05.1973)

Za mostom 231/12 , 07617 Nižný Žipov

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
14.01.2019
Zverejnený v OV č.:
9/2019
Dlžník:
Tokárová Monika IČO 14.05.1973, , Za mostom 231/12, 07617 Nižný Žipov,
Správca:
, Garbiarska 5, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/454/2018
Spisová značka správcu:
32OdK/454/2018 S1767
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Dátum zapísania do súpisu Dôvod zapísania do súpisu Majetok tretej osoby Zabezpečenie
Pozemok Všeobecná podstata pozemok, druh: zastavaná plocha a nádvorie, k.ú.Lastovce, zapísaný na LV č. 180, par.č. 539 vo výmere 109 m² v spoluvlastníckom podiele 1/10 300.00 2.1.2019 majetok dlžníčky ku dňu vyhlásenia OdK Nie Nie
Stavba Všeobecná podstata dom so súp. č. 7, zapísaný na LV 180, k.ú. Lastovce, postavený na par.č. 539 v spoluvlastníckom podiele 1/10 300.00 2.1.2019 majetok dlžníčky ku dňu vyhlásenia OdK Nie Nie