Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
17.01.2019
Zverejnený v OV č.:
12/2019
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17 / 0, 85104 Bratislava,
Správca:
JUDr. Milada Koukalová , Štúrova 74/138, 94935 Nitra,
Spisová značka súdu:
8K/68/2018
Spisová značka správcu:
8K/68/2018 S1834
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na

prihlasovanie pohľadávok.

Veriteľ: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, IČO: 42 499 500 0011

Prihláška pohľadávky v celkovej výške 2 151,08 € doručená dňa 10.01.2018

V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Nitre, dňa 14.01.2019

JUDr. Milada Koukalová, správca dlžníka