(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci dlžníka: Special...
Dátum vydania:
10.1.2019
Dátum zverejnenia:
17.01.2019
Zverejnený v OV č.:
12/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/51/2016
ICS:
1116220595
Vydal:
Mgr. Peter Salaj
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci dlžníka: Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, uznesením zo dňa 16.02.2018, č. k. 8K/51/2016-345, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie vyhlásené voči dlžníkovi. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.03.2018.