Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/125/2018

(FO) Kunkela Miroslav (24.11.1951)

Čeľadice , 95103 Čeľadice

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.01.2019
Zverejnený v OV č.:
16/2019
Dlžník:
Miroslav Kunkela IČO 24.11.1951, , Čeľadice 0, 95103 Čeľadice,
Správca:
, 1. Mája 6, 943 60 Nána,
Spisová značka súdu:
23OdK/125/2018
Spisová značka správcu:
23OdK/125/2018 S1645
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Podunajská konkurzná k.s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Miroslav Kunkela, nar. 24.11.1951, trvale bytom Čeľadice, 951 03 Čeľadice, konanie vedené Okresným súdom Nitra pod č. k. 23OdK/125/2018 v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave TATRA BANKA a.s., pobočka Štúrovo, č. účtu: IBAN SK 171100 0000 002613984910. Kaucia sa skladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 23OdK_100_2018 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.


 

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár