Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/125/2018

(FO) Kunkela Miroslav (24.11.1951)

Čeľadice , 95103 Čeľadice

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
23.01.2019
Zverejnený v OV č.:
16/2019
Dlžník:
Miroslav Kunkela IČO 24.11.1951, , Čeľadice 0, 95103 Čeľadice,
Správca:
, 1. Mája 6, 943 60 Nána,
Spisová značka súdu:
23OdK/125/2018
Spisová značka správcu:
23OdK/125/2018 S1645
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 04.01.2019, sp. zn.: 23OdK/125/2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2019 zo dňa 11.01.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Kunkela, nar.: 24.11.1951, Čeľadice, 951 03 Čeľadice. V zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 23OdK/125/2018 S1645 je možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: 1. mája 6, 943 60 Nána, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 Vyhlášky č. 666/2005 Z. z. o kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na čísle: +421908257312 alebo emailom na adresu: rolanddiosi@gmail.com a následne kancelária správcu žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu zapíše do poradovníka. Podunajská konkurzná k.s.,

JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár