Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/735/2018

(FO) Balog Alexander (07.12.1968)

Švábovce 249, 05912 Švábovce

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti...
Dátum vydania:
10.1.2019
Dátum zverejnenia:
23.01.2019
Zverejnený v OV č.:
16/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5OdK/735/2018
ICS:
8118216919
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Alexander Balog , Švábovce 249, 05912 Švábovce, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Alexander Balog , Švábovce 249, 05912 Švábovce, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Alexander Balog, nar.: 07.12.1968, trvale bytom 059 12 Švábovce 249, správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, takto
Rozhodnutie:
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 07.12.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1602/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: