(PO) Podielnícke poľnohospodárske družstvo so sídlom v Bracovciach, IČO 00197173

Bracovce , 07205 Bracovce

KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH Št&ua...
Dátum zverejnenia:
28.01.2019
Zverejnený v OV č.:
19/2019
Krajský súd v Košiciach
7K/263/2005, Podielnícke poľnohospodárske družstvo so sídlom v Bracovciach, IČO: 00197173, Bracovce , Bracovce, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                          KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH

                                 Štúrova č. 29, 041 51  Košice,  055/8870 111, 055/8870 221

                                                      e-mail:podatelnaKSKE@justice.sk

 

                                                                                                                                       č.k.: 7K 263/2005-529 

                                                                                                                                                                                                      

                                           Upovedomenie úpadcu  a konkurzných veriteľov

                                                           o konečnej správe a vyúčtovaní

  

             V konkurznej veci úpadcu: Podielnícke poľnohospodárske družstvo so sídlom v Bracovciach, Bracovce, IČO: 00 197 173, predložil správca konkurznej podstaty súdu správu o speňažovaní majetku z podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.

 

                   Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli a WEB úradnej tabuli

                                                                     súdu dňa  6. februára 2019

   

            P o u č e n i e : Konkurzní veritelia a úpadca, môžu, do 15 dní  odo dňa, kedy bola konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti nim námietky     (§ 29 ods. 3 ZKV, v znení zmien a doplnkov). Strany a ich zástupcovia majú právo nahliadať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie alebo požiadať súd o vyhotovenie kópií za úhradu vecných nákladov (§ 97 ods. 1 CSP).

 

V Košiciach dňa  23.1.2019

 

                                                                                                    JUDr. Drahomíra Brixiová

                                                                                                               samosudkyňa