Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
28.01.2019
Zverejnený v OV č.:
19/2019
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17 / 0, 85104 Bratislava,
Správca:
JUDr. Milada Koukalová , Štúrova 74/138, 94935 Nitra,
Spisová značka súdu:
8K/68/2018
Spisová značka správcu:
8K/68/2018 S1834
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpisu majetku všeobecnej podstaty

Deň zapísania súpisovej položky majetku pod č.1 do všeobecnej podstaty: 23.01.2019

 

číslo súpisovej položky Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Zabezpečenie
1 Všeobecná podstata nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu 1500 Nie

S úctou,

JUDr. Milada Koukalová 

správca úpadcu