Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
29.01.2019
Zverejnený v OV č.:
20/2019
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17 / 0, 85104 Bratislava,
Správca:
JUDr. Milada Koukalová , Štúrova 74/138, 94968 Nitra,
Spisová značka súdu:
8K/68/2018
Spisová značka správcu:
8K/68/2018 S1834
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:


Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu

DOBRE MOBILY, s.r.o., v konkurze, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

IČO: 47 404 116 (ďalej aj ako „Úpadca“)


Spisová značka Okresného súdu Bratislava: 8K/68/2018

Dátum zasadnutia: 24.01.2019

Čas zasadnutia: 11.20 hod.

Miesto zasadnutia: Hotel Avion, Ivánska cesta 15/A, Bratislava

Veriteľský výbor bol konaný v súlade s ust. § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“)

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

3. Rôzne

4. Záver
 

Prítomní členovia veriteľského výboru:

1.         ADALYN INVESTMENTS INC., so sídlom Trust Company Complex Ajeltake road,       Majuro, Marshall Islands, IČO: 97098

2.         Dynamic Group, spol. s r.o., so sídlom Na Výsluní 201/13, Praha 10, ČR, IČO: 46969373

3.         smith&smith legal s.r.o., so sídlom Panenská 24, Bratislava, IČO: 36 360 341

Ďalší prítomní:

  1. Správca: Mgr. Stanislava Winklerová – na základe plnej moci
  2. Zapisovateľ: Mgr. Dominika Krakovská

I.

Otvorenie zasadnutia

Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvorila Mgr. Stanislava Winklerová – predseda schôdze a privítala prítomných členov veriteľského výboru (ďalej len „VV“). V úvode schôdze skonštatovala, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie veriteľského výboru. Predsedajúci zároveň konštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

                                                                   II.    

Predseda schôdze ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru konštatuje, že zvolanie zasadnutia veriteľského výboru bolo uskutočnené v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR, za účelom hlasovania veriteľského výboru o voľbe predsedu veriteľského výboru a veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výbor.

K bodu 2 – Voľba predsedu veriteľského výboru

Predseda schôdze pristúpil k voľbe predsedu VV, pričom za predsedu VV navrhol podľa súhlasného vyjadrenia všetkých členov veriteľského výboru veriteľa : ADALYN INVESTMENTS INC. so sídlom Trust Company Complex Ajeltake road,          Majuro, Marschal Islands, IČO: 97098

Za hlasovali:               3  hlasy

Proti hlasovali:            0 hlasov

Zdržal sa:                    0  hlasov

Návrh bol schválený.

Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor nasledovné

                                                           Uznesenie

 

Veriteľský výbor úpadcu zvolil za predsedu veriteľského výboru obchodnú spoločnosť ADALYN INVESTMENTS INC., so sídlom Trust Company Complex Ajeltake road, Majuro, Marshall Islands, IČO: 97098                                         

K bodu 3 – Rôzne

Členovia VV sa dohodli, že zasadnutie veriteľských výborov sa bude konať spravidla v Bratislave, pričom zvolávať zasadnutia bude vždy predseda veriteľského výboru prostredníctvom e-mailu na vopred určené e-mailové adresy jednotlivých členov veriteľského výboru.

                                                                       III.

K bodu 4 – Záver

Záver zasadnutia                                                                  

Predseda schôdze ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru zmysle ust. § 38 ods. 6 ZKR poučil predsedu veriteľského výboru o jeho povinnosti vyhotoviť zápisnicu o priebehu zasadnutia veriteľského výboru, o obligatórnych náležitostiach obsahu zápisnice, ako aj o jeho povinnosti zaslať odpis v lehote 5 dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru príslušnému súdu a správcovi. Správca poďakoval prítomným veriteľom a zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 11.30 hod.

V Bratislave, dňa 24.01.2019