Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/305/2018

(FO) Síkelová Ľubomíra (03.08.1971)

Bystrická 76/4 , 01501 Rajec

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
30.01.2019
Zverejnený v OV č.:
21/2019
Dlžník:
Síkelová Ľubomíra IČO 03.08.1971, , Bystrická 76/4, 01501 Rajec,
Správca:
JUDr. Tatiana Šumichrastová , Jesenského 29, 03601 Martin,
Spisová značka súdu:
8OdK/305/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/305/2018 S548
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu v Žiline, č. k. 8 OdK/305/2018 zo dňa 02.01.2019, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 6/2019 dňa 09.01.2019 bol vyhlásený konkurz na Dlžníka: Ľubomíra Síkelová, nar. 03.08.1971, trvale bytom Bystrická 76/4, 015 01 Rajec. Do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Tatiana Šumichrastová so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca – S548.

JUDr. Tatiana Šumichrastová so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca Dlžníka: Ľubomíra Síkelová, nar. 03.08.1971, trvale bytom Bystrická 76/4, 015 01 Rajec (ďalej len „ Dlžník“) oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jesenského 29, 036 01 Martin, počas úradných hodín v dňoch: pondelok až piatok v čase od 08,00 hod. - 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese alebo prostredníctvom e mailu: tsumichrastova@gmail.com.

V Martine dňa 15.01.2019

JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca