(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

P R E D V O L A N I E ...
Dátum vydania:
24.1.2019
Dátum zverejnenia:
30.01.2019
Zverejnený v OV č.:
21/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37K/84/2018
ICS:
1118218264
Vydal:
JUDr. Vladimír Sklenka
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Tomášek&partners , Rožňavská 2, 82101 Bratislava, Slovenská republika develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika Metrostav Slovakia a. s. IČO 47144190, , Mlynské Nivy 68, 82477 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE spisovú značku: 37K/84/2018 (s poučením o procesných právach a povinnostiach) Okresný súd Bratislava I V právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Metrostav Slovakia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77, Bratislava IČO: 47 144 190, právne zast. Tomášek & partners, advokátska kancelária so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, IČO: 36 858 811 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: develop BS, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, nariaďuje pojednávanie na deň 19. 02. 2019 o 09.00 hod. na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, PRACOVISKO MEDENÁ 22, 811 02 Bratislava miestnosť č. dv.: 104 - 1. poschodie na ktoré sa predvoláva: 1. PZ navrhovateľa : Tomášek & partners, advokátska kancelária 2. Dlžník: develop BS, s.r.o. Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.). Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.) Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.) Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.) Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP) Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP) Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3 CSP) Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP) Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP) Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou V Bratislave, dňa 24.1.2019 JUDr. Vladimír Sklenka sudca Za správnosť vyhotovenia: Zuzana Filová