Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 39K/419/2001

(PO) Poľnohospodárske podielnicke družstvo HRON, IČO 00651796

Pitelová , 96611 Pitelová

ECLI:SK:KSBB:2019:6001898459.4 Sp. zn.: 39K/419/2001 - ...
Dátum zverejnenia:
31.01.2019
Zverejnený v OV č.:
22/2019
Krajský súd v Banskej Bystrici
39K/419/2001, Poľnohospodárske podielnícke družstvo HRON " v konkurze", IČO: 00651796, Pitelová , Pitelová,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

  ECLI:SK:KSBB:2019:6001898459.4                               

 

                                                                                              Sp. zn.: 39K/419/2001 - 1554

                                                                                                    IČS:  6001898459                               

 ROZVRHOVÉ UZNESENIE

 

 

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Poľnohospodárske podielnícke družstvo HRON „v konkurze“, Pitelová, Pošta 966 11 Trnavá Hora, IČO: 00 651 796, za ktorého koná Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, o rozdelení výťažku vo výške 52.629,86 € - 17.269,34 € = 35.360,52 €, takto

 

r o z h o d o l :

 

 

I.         Pohľadávky na oddelené uspokojenie:

por. č.

5)        Ministerstvo pôdohospodárska  a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Ministerstvo pôdohospodárska SR, Dobrovičova 12, Bratislava) - pohľadávka 39.732,55 € (1.196.982,70 Sk, uspokojuje sa vo výške 785,46 €,

39)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 - pohľadávka 16.385,14 € (493.618,80 Sk), uspokojuje sa vo výške 1.570,92 €,

45)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom  Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17, Žiar nad Hronom) - pohľadávka 64.439,16 € (1.941.294,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 3.324,17 €.

          

II.        Odmena a výdavky správcov konkurznej podstaty :

•          Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica - pohľadávka 10.629,42 € + 10,-- € + 42,-- €, uspokojená vo výške 10.629,42 €, uspokojuje sa vo výške 52,-- €,

•          JUDr. Marta Wertlenová, Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina - pohľadávka 5.694,25 € uspokojená vo výške 5.694,25 €, neuspokojuje sa,

•          Ing. Mikuláš Takáč, Timravy 23, 036 01 Martin - pohľadávka 945,67 € uspokojená vo výške 945,67 €, neuspokojuje sa.

 

III.      Súdny poplatok za konkurzné konanie:

•          Slovenská republika, Krajský súd Banská Bystrica, Skuteckého 7, Banská Bystrica - pohľadávka 1.286,-- € uspokojuje sa vo výške 1.286,-- €.

 

IV.       Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV  (§ 31 ods. 6 písm. b) ZKV):

•          Ing. Mária Grečová, Magurská 61, Banská Bystrica - pohľadávka 150,-- € uspokojuje sa vo výške 150,-- €,

•          Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava - pohľadávka 480,-- € uspokojuje sa vo výške 480,-- €.

 

V.        Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV  (§ 31 ods. 6 písm. d) ZKV):

por. č.

4)         Ľubica Kosorinská, Pitelová 181, Trnavá Hora - pohľadávka 234,42 € (7.062,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 234,42 €.

  

VI.       Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV  (§ 31 ods. 6 písm. g) ZKV):

por. č.

16)       JUDr. Barbora Božíková Ághová, súdna exekútorka, Jaskový rad 79, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom JUDr. Jozef Kaduch, súdny exekútor, Makovického 11, Žilina) - pohľadávka 296,06 € (8.919,10 Sk) uspokojuje sa vo výške 296,06 €.

 

VII.           Pohľadávky I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV:

por. č.

2)        Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 00 651 796 - pohľadávka 256,06 € (7.714,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 18,74 €,

3)        Ing. Alexandra Martinčová, Majerská 555/5, Hlinik nad Hronom - pohľadávka 3.380,09 € (101.828,70 Sk) uspokojuje sa vo výške 247,38 €,

4)        Ľubica Kosorinská, Pitelová 181, Trnavá Hora - pohľadávka 312,55 € (9.416,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 22,87 €,

5)        Ministerstvo pôdohospodárska  a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava) - pohľadávka 38.947,09 € (1.173.319,93 Sk) uspokojuje sa vo výške 2.850,42 €,

6)        Neischl Ján, Stará Kremnička 201, Žiar nad Hronom - pohľadávka 566,39 € (17.063,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 41,45 €,

7)        LUBOIL, s. r. o., Žihárec 280, IČO: 36 004 278 - pohľadávka 1.819,64 € (54.818,60 Sk) uspokojuje sa vo výške 133,17 €,

8)        Anna Bobotová, Pitelová 101, Trnavá Hora - pohľadávka 93,81 € (2.826,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 6,87 €,

9)        Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Sideria - Istota, združená zdravotná poisťovňa, Železiarenska ul., Košice - Šaca) - pohľadávka 5.205,70 € (156.827,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 380,99 €,

11)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Národný úrad práce, Bratislava, Okresný úrad práce, Ul. SNP 122, Žiar nad Hronom) - pohľadávka 1.916,72 € (57.743,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 140,28 €,

13)      Belička Ján, Pitelová 94, Trnavá Hora - pohľadávka 268,34 € (8.084,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 19,64 €,

17)      Emília Hudecová, Pitelová 30, Trnavá Hora - pohľadávka 4.463,75 € (134.475,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 326,69 €,

19)      Považanec Ján Ing, M. R. Štefánika 12/66, Žiar nad Hronom - pohľadávka 515,97 € (15.544,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 37,76 €,

22)      Forgáč Štefan, Pitelová 161, Trnavá Hora - pohľadávka 2.966,81 € (89.378,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 217,13 €,

23)      Pračko Ľubomír, Novomeského 4/87, Žiar nad Hronom - pohľadávka 188,81 € (5.688,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 13,82 €,

24)      Sklenková Júlia, Pitelová 52, Trnavá Hora - pohľadávka 780,56 € (23.515,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 57,13 €,

27)      Mihálová Evka Ing., Jabloňová 1355/12, Zvolen - pohľadávka 107,61 € (3.242,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 7,88 €,

28)      Forgáčová Božena, Tajovského 20/772, Žiar nad Hronom - pohľadávka 1.415,95 € (42.657,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 103,63 €,

29)      Mališ Imrich, Pitelová 141, Trnavá Hora - pohľadávka 2.501,10 € (75.348,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 183,05 €,

30)      Piatriková Emília, Pitelová 97, Trnavá Hora - pohľadávka 1.076,45 € (32.429,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 78,78 €,

31)      Mikulčíková Emília, Pitelová 60, Trnavá Hora - pohľadávka 1.179,98 € (35.548,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 86,36 €,

32)      Skladanová Mária, Nám. Matice slovenskej 27/6, Žiar nad Hronom - pohľadávka 378,41 € (11.400,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 27,69 €,

34)      Paločná Rozália, Pitelová 96 -pohľadávka 5.293,60 € (159.475,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 387,42 €,

35)      Kubík Marián, Pitelová 225, Trnavá Hora - pohľadávka 325,90 € (9.818,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 23,85 €,

37)      Barátová Emília, Pitelová 4, Trnavá Hora - pohľadávka 1.836,06 € (55.313,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 134,38 €,

38)      Pukačová Helena, Štúrova 3, Detva - pohľadávka 652,66 € (19.662,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 47,77 €,

39)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 - pohľadávka 35.508,26 € (1.069.721,81 Sk) uspokojuje sa vo výške 2.598,74 €,

40)      Štefanka Jozef, Pitelová 57, Trnavá Hora - pohľadávka 300,97 € (9.067,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 22,03 €,

41)      Štefanková Anna, Pitelová 57, Trnavá Hora - pohľadávka 1.881,33 € (56.677,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 137,69 €,

43)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Daňový úrad Žiar nad Hronom, Ul. SNP 132, Žiar nad Hronom) - pohľadávka 14.538,46 € (437.985,78 Sk) uspokojuje sa vo výške 1.064,03 €,

44)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17, Žiar nad Hronom) - pohľadávka 47.326,78 € (1.425.766,50 Sk) uspokojuje sa vo výške 3.463,71 €,

45)      Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom  Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17, Žiar nad Hronom) - pohľadávka 183.028,95 € (5.513.930,05 Sk) uspokojuje sa vo výške 13.395,34 €,

46)      Antónia Piatriková, Partizánska 149, Žiar nad Hronom - pohľadávka 108,28 € (3.262,- Sk) uspokojuje sa vo výške 7,92 €,

47)      Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 - pohľadávka 19,45 € (586,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 1,42 €,

49)      Ďuračka Jozef, Stará Kremnička 320, Žiar nad Hronom - pohľadávka 707,99 € (21.329,- Sk) uspokojuje sa vo výške 51,82 €,

51)      Kvanďuchová Marta, Ábelová 29 - pohľadávka 339,91 € (10.240,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 24,88 €,

52)      Obec Trnavá Hora, Trnavá  Hora - pohľadávka 115,61 € (3.483,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 8,46 €,

53)      Obrtal Ján, Trnavá Hora 188 - pohľadávka 802,40 € (24.173,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 58,73 €,

54)      Diversey Slovensko, s. r. o., Rybničná ulica 40, Bratislava, IČO: 35 835 401 - pohľadávka 468,27 €  (14.107,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 34,27 €,

55)      Mališová Anna, Trnavá Hora 130 - pohľadávka 2.901,05 € (87.397,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 212,32 €,

56)      Oľga Kulhányová, nar. 06.03.1928, 29. augusta, Banská Bystrica - pohľadávka 1.036,03 € (31.211,56 Sk) uspokojuje sa vo výške 75,82 €,

57)      Obec Pitelová, Trnavá Hora - pohľadávka 5.863,94 € (176.657,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 429,16 €.

 

IX.       Správca konkurznej podstaty je povinný poukázať veriteľom priznané sumy v lehote do 10 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a súdu predložiť doklady o splnení rozvrhového uznesenia v lehote do 15 dní od jeho právoplatnosti spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu.

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého  smeruje.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

V Banskej Bystrici dňa 29. januára 2019

 

 

JUDr. Alena Križanová

sudca