Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1142/2018

(FO) Berky Jaroslav (05.01.1960)

Ružiná 54, 98552 Ružiná

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
06.02.2019
Zverejnený v OV č.:
26/2019
Dlžník:
Berky Jaroslav IČO 05.01.1960, , Ružiná 54, 98552 Ružiná,
Správca:
JUDr. Daniel Janšo , Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/1142/2018
Spisová značka správcu:
4OdK/1142/2018 S1500
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: : Jaroslav Berky, nar. 05. 01. 1960, trvale bytom Ružiná 54, 985 52 Ružiná, podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.