Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/22/2019

(FO) Galandáková Lenka (01.12.1980)

Rudník 381 , 90623 Rudník

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
08.02.2019
Zverejnený v OV č.:
28/2019
Dlžník:
Lenka Galandákova IČO 01.12.1980, , Rudník 381, 906 23 Rudník,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/22/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/22/2019 S445
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Vladimír Fraňo, ako správca úpadcu :  Lenka Galandákova, rod. Pražienková, nar. 01.12.1980, trvale bytom 906 23 Rudník 381,  týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, je vedený v Tatra banke, číslo účtu IBAN: SK79 1100 0000 0026 2280 0706. 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca