Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/22/2019

(FO) Galandáková Lenka (01.12.1980)

Rudník 381 , 90623 Rudník

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
08.02.2019
Zverejnený v OV č.:
28/2019
Dlžník:
Lenka Galandákova IČO 01.12.1980, , Rudník 381, 906 23 Rudník,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/22/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/22/2019 S445
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu :  Lenka Galandákova, rod. Pražienková, nar. 01.12.1980, trvale bytom 906 23 Rudník 381,  zastúpená Centrom právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 – Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova, 911 01 Trenčín oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Hašku  č. 18, Nové Mesto nad Váhom v pracovných dňoch pondelok – piatok vždy v čase od 8,00 do 14,00 hod.  Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, faxom na č. 032/7715063 alebo na č. tel. 032/771 5062.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca