Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/4/2019

(FO) Šabo Juraj (11.11.1968)

Žitavská 756, 95197 Žitavany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
12.02.2019
Zverejnený v OV č.:
30/2019
Dlžník:
Juraj Šabo IČO 11.11.1968, , Žitavská 756/22, 95197 Žitavany,
Správca:
Mgr. Alexej Vašek , Lodná 2A/4657, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
23OdK/4/2019
Spisová značka správcu:
23OdK/4/2019 S1567
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Juraj Šabo, nar. 11.11.1968, bytom: Žitavská 756/22, 95197 Žitavany, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Šabo ŠASUP, s miestom podnikania 95197 Žitavany, Opatovecká 428, IČO: 34397540 týmto oznamuje v súlade s §167l v spoj. s  § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške 2% zo sumy spornej pohľadávky, a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 1.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK24 1100  0000 0029 3427 9948 vedený v Tatra banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.