Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/150/2018

(FO) Bírová Darina, Mgr. (13.09.1968)

( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
14.02.2019
Zverejnený v OV č.:
32/2019
Dlžník:
Mgr. Darina Bírová IČO 13.09.1968, , Neded 428, 92585 Neded ,
Správca:
JUDr. Nikoleta Gallová , Hlavná 45, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
36OdK/150/2018
Spisová značka správcu:
36OdK/150/2018 S1663
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

JUDr. Nikoleta Gallová, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Mgr. Darina Bírová, nar. 13.09.1968, trvale bytom 925 85 Neded 428, štátna občianka SR podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Darina Bírová – UNILAND, IČO: 41 167 635, s miestom podnikania 925 85 Neded 310, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou do dňa 05.02.2020, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/150/2018, týmto oznamuje, že v zmysle ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súpisovú zložku majetku ev. č. 1:

Evidenčné

číslo

Hnuteľné veci

1.

Popis hnuteľnej veci

Výrobné číslo/ Evidenčné číslo

Stav

Súpisová hodnota

Motorové vozidlo RENAULT CLIO THALIA

LB0BC5

VIN: VF1LB0BC533902806,

EČ: SA600AX

Vozidlo je nepojadzné, búrané- hodnotené ako totálna škoda

100,- EUR

zapísanú v Doplnení súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 227/2018 zo dňa 26.11.2018, sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní a prestáva podliehať konkurzu.

V Šamoríne, dňa 11.02.2019

JUDr. Nikoleta Gallová, správca