Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/125/2018

(FO) Kunkela Miroslav (24.11.1951)

Čeľadice , 95103 Čeľadice

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
18.02.2019
Zverejnený v OV č.:
34/2019
Dlžník:
Miroslav Kunkela IČO 24.11.1951, , Čeľadice 221, 95103 Čeľadice,
Správca:
, 1. Mája 6, 943 60 Nána,
Spisová značka súdu:
23OdK/125/2018
Spisová značka správcu:
23OdK/125/2018 S1645
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Pozemky:

 

Por.č.

LV č.

Parcelné číslo

Výmera m2

Druh

Kat. územie

Obec

Spoluv. podiel

Štát

Súpisová hodnota

1.

1353

10

746

Orná pôda

Čeľadice

Čeľadice

1/720

SR

30,00 €

14/1

521

Orná pôda

30,00 €

14/2

914

Orná pôda

40,00 €

2.

1355

13

763

Orná pôda

Čeľadice

Čeľadice

1/720

SR

30,00 €

 

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca komplementár