Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Dátum zverejnenia:
21.02.2019
Zverejnený v OV č.:
37/2019
Dlžník:
Mičo Peter IČO 08.05.1961, , Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
27OdK/213/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/213/2018 S12
Druh:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Text:

V konkurznej veci úpadcu, a to Peter MIČO, nar. 8.5.1961, bytom 951 15 Veľká Dolina č. 155 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mičo RSAMP, s miestom podnikania Májová 280/2, Lietavská Lúčka, IČO: 10 938 907 , ktorá vec je vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 27OdK/213/2018 bol v OV č. 246/2018 zo dňa 21.12.2018 zverejnený súpis všeobecnej podstaty, ktorú súpisovú zložku zo všeobecnej podstaty správca preraďuje  v celom rozsahu do oddelenej podstaty.

V dôsledku uvedeného preradenia sa neprihliada na I. kolo dražby majetku podliehajúceho konkurzu tak, ako bolo zverejnené v OV 17/2019 zo dňa 24.1.2019.

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

1.

Záhrady

256

SR

Dolná Tižina

Dolná Tižina

586

254

„C“

1/1

2.

Zast. pl. a nádvoria

150

SR

Dolná Tižina

Dolná Tižina

586

260

„C“

1/1