Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
27.02.2019
Zverejnený v OV č.:
41/2019
Dlžník:
Mičo Peter IČO 08.05.1961, , Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
27OdK/213/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/213/2018 S12
Druh:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Peter MIČO, nar. 8.5.1961, bytom 951 15 Veľká Dolina č. 155 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mičo RSAMP, s miestom podnikania Májová 280/2, Lietavská Lúčka, IČO: 10 938 907 (ďalej len "dlžník"), v súlade s § 167n ods. 1 ZKR vyhlasujem 1. kolo dražby nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 37/2019 zo dňa 21.2.2019.

Označenie dražobníka:

JUDr. Vlasta Suchanová, ako správca dlžníka Peter MIČO, nar. 8.5.1961, bytom 951 15 Veľká Dolina č. 155 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mičo RSAMP, s miestom podnikania Májová 280/2, Lietavská Lúčka, IČO: 10 938 907,  zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S12

Miesto konania dražby: sídlo správcu Podzámska ul. 32, Nové Zámky, I. poschodie

Dátum konania dražby: 18.3.2019

Čas konania dražby: 13,00 hod. 

Predmet dražby:

 

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

1.

Záhrady

256

SR

Dolná Tižina

Dolná Tižina

586

254

„C“

1/1

10 240 €

2.

Zast. pl. a nádvoria

150

SR

Dolná Tižina

Dolná Tižina

586

260

„C“

1/1

6 000 €

Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.

Všeobecná hodnota predmetu dražby por. č. 1 por.č . 2 bola určená spolu vo výške  16 240,-  €

Najnižšie podanie: 16 240 €

Minimálne prihodenie: 500,- €

Dražobná zábezpeka: 10% najnižšieho podania, teda 1624,-€

Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť uhradená t.j. pripísaná na účet uvedený správcom, najneskôr 48 hodín do začiatku dražby, pričom doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky účastník predloží pri zápise do dražby. Dražobná zábezpeka sa skladá na účet vedený  v UniCredit Bank Slovakia a.s.,  pobočka Nové Zámky, číslo účtu: 1337338001/1111, IBAN: SK51 1111 0000 0013 3733 8001, do poznámky uviesť meno zložiteľa.

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi bude dražobná zábezpeka vrátená do 5 pracovných dní odo dňa, čo účastník dražby  písomne oznámi správcovi číslo účtu, na ktorý má byť zábezpeka vrátená. 

Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby sa započíta do ceny dosiahnutej vydražením, zostávajúcu časť bude vydražiteľ zaviazaný zaplatiť na účet úpadcu do 5 dní od skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore termínu obhliadky so záujemcom, pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnom čísle: 0918/907248,  0915/728722,  alebo 035/6420742.

Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby príslušnému katastrálnemu odboru, pričom náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva pred príslušným Okresným úradom, odbor katastrálny znáša vydražieteľ zo svojich finančných prostriedkov v celom rozsahu. Dražobník zabezpečí odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou notár.

Odovzdanie  predmetu dražby bude realizované na náklady vydražiteľa a potvrdené písomným záznamom o odovzdaní predmetu dražby. 

Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty:

a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky

b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

c) platný doklad totožnosti

d) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra (originál alebo overená fotokópia), kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.

JUDr. Vlasta Suchanová,   správca