(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Súd pripúšťa pristúpenie veriteľa: PhDr. Peter Lamač, nar.:...
Dátum vydania:
20.2.2019
Dátum zverejnenia:
27.02.2019
Zverejnený v OV č.:
41/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37K/84/2018
ICS:
1118218264
Vydal:
JUDr. Vladimír Sklenka
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Tomášek&partners , Rožňavská 2, 82101 Bratislava, Slovenská republika MATTOS LAW FIRM Slovenská republika develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika Metrostav Slovakia a. s. IČO 47144190, , Mlynské Nivy 68, 82477 Bratislava, Slovenská republika Jozef Pojdák , Sv. Cyrila 90029 Nová Dedinka, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Metrostav Slovakia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77, Bratislava IČO: 47 144 190, právne zast.: Tomášek & partners, Advokátska kancelária so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, IČO: 36 858 811, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: develop BS, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, právne zast.: MATTOS LAW FIRM s.r.o., Advokátska kancelária so sídlom Zámocká 36, 811 01 Bratislava o návrhu veriteľa: PhDr. Peter Lamač, nar.: 12.03. 1974, trvale bytom Mandľová 1351/36, 900 42 Dunajská Lužná, štátny občan SR, právne zast.: JUDr. Jozef Pojdák so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 30 849 551, na pristúpenie do konkurzného konania, takto
Rozhodnutie:
Súd pripúšťa pristúpenie veriteľa: PhDr. Peter Lamač, nar.: 12.03. 1974, trvale bytom Mandľová 1351/36, 900 42 Dunajská Lužná, štátny občan SR, do konkurzného konania na majetok dlžníka: develop BS, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, vedeného pod sp. zn. 37K/84/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Oznam: