Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/33/2019

(FO) Radimák Zoltán (04.04.1969)

Tureň 96, 90301 Tureň

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
07.03.2019
Zverejnený v OV č.:
47/2019
Dlžník:
Zoltán Radimák IČO 04.04.1969, , Tureň 96, 90301 Tureň,
Správca:
, Jozefská 7329/3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto,
Spisová značka súdu:
8OdK/33/2019
Spisová značka správcu:
8OdK/33/2019 S 1875
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní

 

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Zoltán Radimák, nar.: 04.04.1969, bytom: Tureň 96, 903 01 Tureň, (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8Odk/33/2019 zo dňa 05.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie vyšlo v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 32/2019, K013391 zo dňa 14.02.2019. Dňom 15.02.2019 toto uznesenie nadobudlo v súlade s § 167e ods. 3 v spojení s § 199 ods. 1, 4, 9 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) právoplatnosť a ku rovnakému dňu tak bol na dlžníka vyhlásený konkurz.

V zmysle ZKR sú veritelia dlžníka povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť, svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu AENEA Konkurzy & Reštrukturalizácie, k.s., so sídlom: Jozefská 7329/3, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 51 203 511, Obchodná spoločnosť registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1773/B, Štatutárny orgán/komplementár: JUDr. Veronika Poláčková, LL.M, správca ku konaniu pod sp. zn. 8Odk/33/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:

1. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,

2. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka,

3. právny dôvod vzniku pohľadávky,

4. poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,

5. celková suma pohľadávky,

6. podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

Zabezpečený veriteľ sa prihlásiť nemusí, v takomto prípade však svoju pohľadávku môže uspokojiť iba z majetku, ku ktorému má zabezpečovacie právo. Ak sa však prihlási, pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

Nepeňažná pohľadávka sa v konkurze podľa 4. Časti ZKR považuje za oddlžením nedotknutú pohľadávku, preto sa neprihlasuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.

Notification of insolvency proceedings

According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of the debtor Zoltán Radimák, born on 04.04.1969, place of residence: Tureň 96, 903 01 Tureň (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 8Odk/33/2019 dated on 05.02.2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 32/2019, K013391 on 14.02.2019. The bankruptcy procedure was declared as of the nex day, 15.02.2019.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the AENEA Konkurzy & Reštrukturalizácie, k.s., seat of the company: Jozefská 7329/3, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 51 203 511, Statutary body: JUDr. Veronika Poláčková, LL.M, bankruptcy trustee to the No. 8Odk/33/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable.The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are:

1. name, surname and residence or name and seat of the creditor,

2. name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,

3. legal reason of the establishment of the claim,

4. order of satisfying the claim from the general property,

5. total sum of the claim, 6. signature (§ 29 sec. 1 BRA)

 Assured creditor does not have to file an aplication, but in this case his claim can only be satisfied by the property he has assuring right to. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). Non-monetary claims are not disturbed by debt elimination.

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure).

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015.

 

AENEA Konkurzy & Reštrukturalizácie, k.s.,

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M, – správca

 

 

AENEA Konkurzy & Reštrukturalizácie, k.s.,

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M, – trustee