Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Súd priznáva správcovi: JUDr. Milada Koukalová, so sídlom C...
Dátum vydania:
5.3.2019
Dátum zverejnenia:
12.03.2019
Zverejnený v OV č.:
50/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/68/2018
ICS:
1118214356
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17, 85104 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava, Slovenská republika Milada Koukalová , Cintorínska 22, 81101 Bratislava, Slovenská republika DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17, 85104 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DOBRE MOBILY, s.r.o. so sídlom Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47 404 116, správcom ktorého je JUDr. Vojtech Agner, so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, značka správcu S 1690, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
Rozhodnutie:
Súd priznáva správcovi: JUDr. Milada Koukalová, so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava , zn. S 1834, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 4.600,00 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Oznam: