(PO) BIC Trade s.r.o., IČO 36639842

Kúpeľná 1/2, 97662 Brusno

Súd p r i z n á v a K.R.E. konkurzy a reštrukturalizác...
Dátum vydania:
07.03.2019
Dátum zverejnenia:
13.03.2019
Zverejnený v OV č.:
51/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2K/95/2016
ICS:
6116224023
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
BIC Trade s.r.o. IČO 36639842, , Kúpeľná 1/2, 97662 Brusno, Slovenská republika
Navrhovatelia:
BIC Trade s.r.o. IČO 36639842, , Kúpeľná 1/2, 97662 Brusno, Slovenská republika Sociálna poisťovňa Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BIC Trade s.r.o., so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 36 639 842, správcom konkurznej podstaty ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Nám. SNP 13, o návrhu správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Tehelná 189, ktorý vykonával funkciu správcu do konania prvej schôdze veriteľov, na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
Rozhodnutie:
Súd p r i z n á v a K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Tehelná 189 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 1 742,68 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Oznam: