Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/454/2018

(FO) Tokárová Monika (14.05.1973)

Za mostom 231/12 , 07617 Nižný Žipov

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
14.03.2019
Zverejnený v OV č.:
52/2019
Dlžník:
Tokárová Monika IČO 14.05.1973, , Za mostom 231/12, 07617 Nižný Žipov,
Správca:
, Garbiarska 5, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/454/2018
Spisová značka správcu:
32OdK/454/2018 S1767
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Monika Tokárová, narodená: 14.05.1973, bytom: Za mostom 231/12, 076 17 Nižný Žipov, na majetok ktorého Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 32OdK/454/2018 zo dňa 05.11.2018 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 217/2018 zo dňa 12.11.2018, vyhlasuje podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie súboru nehnuteľného majetku dlžníka:

Číslo súpisovej zložky majetku: 1

Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

Druh: zastavaná plocha a nádvorie

Výmera: 109 m2

Štát: Slovenská republika, obec: Lastovce, katastrálne územie: Lastovce

Číslo listu vlastníctva: 180

Parcelné číslo: 539

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/10

Súpisová hodnota majetku: 300,00 €

Deň zapísaná do súpisu: 02.01.2019

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníčky ku dňu vyhlásenia konkurzu

 

Číslo súpisovej zložky majetku: 2

Typ súpisovej zložky majetku: rodinný dom

Súpisné číslo: 7

Štát: Slovenská republika, obec: Lastovce, katastrálne územie: Lastovce

Číslo listu vlastníctva: 180

Parcelné číslo: 539

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/10

Súpisová hodnota majetku: 300,00 €

Deň zapísaná do súpisu: 02.01.2019

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníčky ku dňu vyhlásenia konkurzu

 

 

V prípade záujmu je potrebné si obhliadku vopred dohodnúť emailom na adrese: office@spks.sk.

Podmienky ponukového konania:

1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.: 32OdK/454/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.

2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu:  Správcovská a poradenská, k.s., Garbiarska 5, 040 01 Košice.

3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.

4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:

a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,

b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu, a telefonický kontakt na záujemcu,

c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,

d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,

e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,

f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 324542018, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.

5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti sa nebude prihliadať.

6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Návrh na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností podáva a náklady spojené s prevodom nehnuteľností v celom rozsahu znáša nadobúdateľ.

7) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

8) Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza) má so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.

9) Ak oprávnená osoba účinne neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, v lehote do pätnástich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.

10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

11) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.

 

JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu, Správcovská a poradenská, k.s.