Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
15.03.2019
Zverejnený v OV č.:
53/2019
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17 / 0, 85104 Bratislava,
Správca:
JUDr. Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/68/2018
Spisová značka správcu:
8K/68/2018 S1690
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na

prihlasovanie pohľadávok.

Veriteľ: Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,                     IČO: 00215759

Prihláška pohľadávky v celkovej výške 16,50 € doručená dňa 11.03.2019

V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

 

V Bratislave, dňa 12.03.2019

JUDr. Vojtech Agner, správca dlžníka