(FOP) Ing. Ondrej Tarovský, IČO 40860833

Za Sédriou 15, 05401 Levoča

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
19.03.2019
Zverejnený v OV č.:
55/2019
Krajský súd v Košiciach
4K/249/2005, Ing. Ondrej Tarovský, IČO: 40860833, Za Sédriou 15, 05401 Levoča , Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                                                 ECLI:SK:KSKE:2019:7005205278.3

                                                                                                                                         Sp. zn.: 4K/249/2005 -

                                                                                                                                                IČS: 7005205278

                                                                            UZNESENIE

 

           Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Ing. Ondrej Tarovský, Za Sédriou 15, Levoča, nar.: 3.4.1963, IČO: 40 860 833, takto

  

                                                                          r o z h o d o l :

     

          Z r u š u j e    konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Ondrej Tarovský, Za Sédriou 15, Levoča, nar.: 3.4.1963, IČO: 40 860 833.

 

          Z b a v u j e  JUDr. Miroslava Korcha, advokáta, Kukorelliho 1505/20, Humenné, funkcie správcu konkurznej podstaty.

  

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania podľa § 127 Civilného sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 

V Košiciach dňa 28. februára 2019

                                                                                        JUDr. Zdenka Kohútová

                                                                                            predsedníčka senátu

 

Za správnosť vyhotovenia: Zuzana Patakiová