Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1142/2018

(FO) Berky Jaroslav (05.01.1960)

Ružiná 54, 98552 Ružiná

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
21.03.2019
Zverejnený v OV č.:
57/2019
Dlžník:
Berky Jaroslav IČO 05.01.1960, , Ružiná 54, 98552 Ružiná,
Správca:
JUDr. Daniel Janšo , Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/1142/2018
Spisová značka správcu:
4OdK/1142/2018 S1500
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, S1500, správca dlžníka: Jaroslav Berky, nar. 05. 01. 1960, trvale bytom Ružiná 54, 985 52 Ružiná, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.

Konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka : Jaroslav Berky, nar. 05. 01. 1960, trvale bytom Ružiná 54, 985 52 Ružiná k o n č í.

Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.

JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.