Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/22/2019

(FO) Galandáková Lenka (01.12.1980)

Rudník 381 , 90623 Rudník

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
21.03.2019
Zverejnený v OV č.:
57/2019
Dlžník:
Lenka Galandáková IČO 01.12.1980, , Rudník 381, 906 23 Rudník,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/22/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/22/2019 S445
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

 

Súpis všeobecnej  podstaty.

Konkurz vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. Zn.: 38OdK/22/2019 na úpadcu Lenka Galandáková, rod. Pražienková, nar. 01.12.l1980,  trvale bytom 906 23 Rudník 381.

Deň zápisu do súpisu majetku: 18.03.2019

Dôvod zápisu do súpisu majetku: §67 ods. 1 písm. a) ZKR

Číslo položky

Hodnota EUR

Katastrálne územie

Číslo LV

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera m2

Podiel

1.

10,31

Stará Turá

6467

14239/1

Orná pôda

435

2/20

2.

1,29

Stará Turá

3527

14180

Trvalé trávne porasty

1586

1/50

3.

0,35

Stará Turá

4552

14177

Trvalé trávne porasty

216

1/25

4.

0,71

Stará Turá

4552

14178

Trvalé trávne porasty

435

1/25

5.

55,24

Stará Turá

3528

14140

Orná pôda

2331

1/10

6.

36,30

Stará Turá

3528

14153

Orná pôda

1532

1/10

7.

34,17

Stará Turá

3528

14155

Orná pôda

1442

1/10

8.

28,20

Stará Turá

3528

14160

Orná pôda

1190

1/10

9.

0,36

Stará Turá

3528

14183

Trvalé trávne porasty

90

1/10

10.

0,36

Stará Turá

3528

14185

Trvalé trávne porasty

90

1/10

11.

72,28

Stará Turá

2063

14235

Orná pôda

1525

1/5

12.

119,49

Stará Turá

2063

14126

Orná pôda

2521

1/5

13.

127,00

Stará Turá

2063

14127

Orná pôda

2680

1/5

14.

20,38

Stará Turá

2063

14143

Orná pôda

430

1/5

15.

65,79

Stará Turá

2063

14154

Orná pôda

1388

1/5

16.

64,27

Stará Turá

2063

14163

Orná pôda

1356

1/5

17.

25,95

Stará Turá

2063

14560

Orná pôda

2190

1/5

18.

84,22

Stará Turá

2063

14561

Orná pôda

1777

1/5

19.

79,02

Stará Turá

10070

13832

Orná pôda

3334

1/10

20.

5,39

Stará Turá

4555

14199/2

Trvalé trávne porasty

2647

1/20

21.

3,51

Stará Turá

4556

14173

Trvalé trávne porasty

1723

1/20

22.

0,46

Stará Turá

4557

14199/1

Trvalé trávne porasty

227

1/20

23.

40,40

Stará Turá

4558

14165

Orná pôda

1705

1/20

24.

0,89

Stará Turá

5297

14238/2

Záhrada

220

1/10

25.

0,89

Stará Turá

5297

14238/3

Zastavané plochy a nádvoria

220

1/10

26.

1,32

Stará Turá

5297

14238/4

Zastavané plochy a nádvoria

324

1/10

27.

18,55

Stará Turá

6466

14238/1

Orná pôda

783

1/10

28.

21,68

Stará Turá

10064

14202/2

Orná pôda

915

1/10

29.

82,69

Stará Turá

10065

14370

Orná pôda

3489

1/10

30.

7,48

Stará Turá

40067

14188/2

Trvalé trávne porasty

1834

1/10

31.

2,66

Stará Turá

10067

14482

Trvalé trávne porasty

654

1/10

32.

1,61

Stará Turá

10067

14708/1

Trvalé trávne porasty

396

1/10

33.

151,10

Stará Turá

4139

13969

Trvalé trávne porasty

14814

1/4

34.

4,29

Stará Turá

3532

14171

Trvalé trávne porasty

3367

1/32

35.

1,54

Stará Turá

3530

14187

Trvalé trávne porasty

755

1/20

36.

1,77

Stará Turá

3529

14172

Trvalé trávne porasty

1895

11/480

37.

0,88

Stará Turá

3529

14174

Trvalé trávne porasty

943

11/480

38.

7,29

Stará Turá

2061

14202/1

Orná pôda

308

1/10

39.

59,74

Stará Turá

4554

14543

Orná pôda

2521

1/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca