Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 47K/152/2002

(PO) BAVLNÁRSKE ZÁVODY-TEXICOM, s.r.o., IČO 36388777

Textilná 23, 03401 Ružomberok

ECLI:SK:KSBB:2019:6002899456.3 Sp. zn.: 47K/152/2002 - ...
Dátum zverejnenia:
28.03.2019
Zverejnený v OV č.:
62/2019
Krajský súd v Banskej Bystrici
47K/152/2002, BAVLNÁRSKE ZÁVODY-TEXICOM, s.r.o. "v konkurze", IČO: 36388777, Textilná 23 , Ružomberok,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

  ECLI:SK:KSBB:2019:6002899456.3                               

 

                                                                                              Sp. zn.: 47K/152/2002 - 1169

                                                                                                    IČS:  6002899456                               

UZNESENIE

 

 

 

 

 

            Krajský súd v Banskej Bystrici v konkurznej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BAVLNÁRSKE ZÁVODY-TEXICOM, s.r.o. „ v konkurze“, Textilná 23, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 388 777, takto

 

 

 

 

r o z h o d o l :

 

 

z v o l á v a

 

schôdzu konkurzných veriteľov na deň

25. apríla  ( štvrtok)  2019 o 10.00  hod. na č. dverí 113

v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici, Ul. Skuteckého č. 7,

na návrh Mgr. Roberta Antala, ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica,  správcu konkurznej podstaty úpadcu: BAVLNÁRSKE ZÁVODY- TEXICOM, s.r.o. „ v konkurze“, Textilná 23, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 388 777 

 

P R O G R A M:

-     informácia o aktuálnom stave konkurzného konania,

-     rozhodnutie schôdze veriteľov o ďalšom postupe pri speňažovaní konkurznej podstaty

-     schválenie doplnenia, resp. zmeny plánu speňaženia. 

P o u č e n i e  :

  Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj  výpis z obchodného registra.

Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

 

V Banskej Bystrici dňa 26. marca  2019

 

 

 

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa