Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 39K/419/2001

(PO) Poľnohospodárske podielnicke družstvo HRON, IČO 00651796

Pitelová , 96611 Pitelová

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
29.03.2019
Zverejnený v OV č.:
63/2019
Krajský súd v Banskej Bystrici
39K/419/2001, Poľnohospodárske podielnicke družstvo HRON "v konkurze", IČO: 00651796, Pitelová , Pitelová,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

 

ECLI:SK:KSBB:2019:6001898459.5

Sp. zn.: 39K/419/2001 - 1583

IČS: 6001898459

 

UZNESENIE

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Poľnohospodárske podielnícke družstvo HRON "v konkurze", Pitelová, pošta 966 11 Trnavá Hora, IČO: 00 651 796, za ktorého koná Mgr. Robert Antal, Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, o jeho návrhu na zrušenie konkurzu, takto

r o z h o d o l :

I. Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske podielnícke družstvo HRON "v konkurze", Pitelová, pošta 966 11 Trnavá Hora, IČO: 00 651 796 po splnení rozvrhového uznesenia sp. zn. 39K/419/2001-1554 zo dňa 29. januára 2019.

II. Súd z b a v u j e Mgr. Roberta Antala, Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica funkcie správcu konkurznej podstaty.

III. Súd n e p r i z n á v a správcovi konkurznej podstaty výdavky a odmenu za výkon funkcie správcu.

IV. Toto uznesenie je vykonateľné nadobudnutím jeho právoplatnosti .

 

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Krajský súd v Banskej Bystrici.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

V Banskej Bystrici dňa 27. marca 2019

 

JUDr. Alena Križanová

s u d c a