Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/150/2018

(FO) Bírová Darina, Mgr. (13.09.1968)

( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
03.04.2019
Zverejnený v OV č.:
66/2019
Dlžník:
Mgr. Darina Bírová IČO 13.09.1968, , Neded 428, 92585 Neded,
Správca:
JUDr. Nikoleta Gallová , Veterná 43, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
36OdK/150/2018
Spisová značka správcu:
36OdK/150/2018 S1663
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Mgr. Darina Bírová, narodená 13.09.1968, bytom: Neded 428, 925 85 Neded, štátna občianka SR (ďalej len „Dlžník“), v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou: 36OdK/150/2018, v zmysle § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty Dlžníka zverejneného v Obchodnom vestníku č. 199/2018 dňa 15.10.2018 a v Obchodnom vestníku č. 227/2018 dňa 26.11.2018.

Evidenčné

číslo

Peňažné prostriedky

Súpisová hodnota

3.

Zrážky zo mzdy vykonané pred vyhlásením konkurzu

316,99 EUR

 

V Šamoríne, 29.03.2019

JUDr. Nikoleta Gallová, správca