Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/305/2018

(FO) Síkelová Ľubomíra (03.08.1971)

Bystrická 76/4 , 01501 Rajec

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
09.04.2019
Zverejnený v OV č.:
70/2019
Dlžník:
Síkelová Ľubomíra IČO 03.08.1971, , Bystrická 76/4, 01501 Rajec,
Správca:
JUDr. Tatiana Šumichrastová , Jesenského 29, 03601 Martin,
Spisová značka súdu:
8OdK/305/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/305/2018 S548
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Dlžníka:

Ľubomíra Síkelová, nar. 03.08.1971, trvale bytom Bystrická76/4, 015 01 Rajec (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 8OdK/305/2018 zo dňa 02.01.2019, publikované v OV č. 6/2019 dňa 09.01.2019, že v súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehote:

Pohľadávka veriteľa: BENCONT COLLECTION, a. s. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47967692 , doručená do kancelárie správcu dňa 29.03.2019 prihláškou  na celkovú sumu 6.953,75 € a bola  zapísaná správcom dňa 29.03.2019 do zoznamu pohľadávok veriteľov.

V Martine, dňa 04.04.2019

JUDr. Tatiana Šumichrastová - správca

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Dlžníka:

Ľubomíra Síkelová, nar. 03.08.1971, trvale bytom Bystrická76/4, 015 01 Rajec (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 8OdK/305/2018 zo dňa 02.01.2019, publikované v OV č. 6/2019 dňa 09.01.2019, že v súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehote:

Pohľadávka veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256, doručená do kancelárie správcu dňa 15.03.2019 prihláškou  na celkovú sumu 2.393,85 € a bola  zapísaná správcom dňa 15.03.2019 do zoznamu pohľadávok veriteľov.

V Martine, dňa 04.04.2019

JUDr. Tatiana Šumichrastová - správca