Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/90/2019

(FO) Lakatošová Soňa (03.10.1983)

Hviezdoslavova 284, 96501 Žiar nad Hronom

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
12.04.2019
Zverejnený v OV č.:
73/2019
Dlžník:
Lakatošová Soňa IČO 03.10.1983, , Hviezdoslavova 284 / 46, 96501 Žiar nad Hronom,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/90/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/90/2019 S1540
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

v zmysle ustanovenia § 167j v spojení s ustanovením § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. a v zmysle ustanovenia § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

 

Dlžník:                                   Soňa Lakatošová, nar. 03.10.1983, trvale bytom Hviezdoslavova 284/46, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie Dukelských hrdinov 317/11, 965 01 Žiar nad Hronom

Spisová značka:                   4OdK/90/2019                                           

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

 

p. č.

 

Identifikácia súpisovej zložky majetku

 

Deň zapísania

 

Dôvod zapísania

 

Súpis. hodnota

 

1.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

V Banskej Bystrici, dňa 09.04.2019

JUDr. Marián Pataj, správca