Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/125/2018

(FO) Kunkela Miroslav (24.11.1951)

Čeľadice , 95103 Čeľadice

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
12.04.2019
Zverejnený v OV č.:
73/2019
Dlžník:
Miroslav Kunkela IČO 24.11.1951, , Čeľadice 221, 95103 Čeľadice,
Správca:
, 1. Mája 6, 943 60 Nána,
Spisová značka súdu:
23OdK/125/2018
Spisová značka správcu:
23OdK/125/2018 S1645
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

OZNAM O NEÚSPEŠNOM 1. KOLE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

V konkurznom konaní dlžníka: Miroslav Kunkela, nar.: 24.11.1951, bytom Čeľadice, 951 03 Čeľadice vedenom na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 23OdK/125/2018 bolo správcom v Obchodnom vestníku SR č. OV 58/2019 zo dňa 22.03.2019 zverejnené 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.

V lehote na doručovanie ponúk neboli predložené žiadne ponuky. Na základe uvedeného preto správca vyhodnotil 1. kolo VPK za neúspešné“

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár