(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Vyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
25.3.2019
Dátum zverejnenia:
12.04.2019
Zverejnený v OV č.:
73/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37K/84/2018
ICS:
1118218264
Vydal:
JUDr. Vladimír Sklenka
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Jozef Pojdák , Sv. Cyrila 90029 Nová Dedinka, Slovenská republika MATTOS LAW FIRM Slovenská republika Metrostav Slovakia a. s. IČO 47144190, , Mlynské Nivy 68, 82477 Bratislava, Slovenská republika develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika Tomášek&partners , Rožňavská 2, 82101 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: Metrostav Slovakia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77, Bratislava IČO: 47 144 190, právne zast. Tomášek & partners, advokátska kancelária so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, IČO: 36 858 811, veriteľa v 2. rade: LP Promotion, s r.o., so sídlom Uránová 2, 821 02 Bratislava, IČO: 36 658 197, veriteľa v 3. rade: PhDr. Peter Lamač, nar.: 12.03. 1974, trvale bytom Mandľová 1351/36, 900 42 Dunajská Lužná, štátny občan SR, obaja právne zast. JUDr. Jozef Pojdák so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 30 849 551 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: develop BS, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, právne zast.: MATTOS LAW FIRM s.r.o., Advokátska kancelária so sídlom Zámocká 36, 811 01 Bratislava takto
Rozhodnutie:
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: develop BS, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210. II. Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Tomáš Antovič so sídlom Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1257. III. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I. IV. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní. V. Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
Proti výroku o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZoKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Oznam: