Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/473/2018

(FO) Rácz Richard (20.09.1975)

Ul. 29.augusta 2281, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
5.4.2019
Dátum zverejnenia:
18.04.2019
Zverejnený v OV č.:
77/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37OdK/473/2018
ICS:
1118219837
Vydal:
JUDr. Vladimír Sklenka
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník:
Richard Rácz , Ul. 29. augusta 2281/30, 81109 Bratislava, Slovensko
Navrhovatelia:
AENEA Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s , Jozefská 7329/3, 81106 Bratislava, Slovenská republika Richard Rácz , Ul. 29. augusta 2281/30, 81109 Bratislava, Slovensko Daňový úrad Bratisla 1 , Radlinského 2778/37, 81107 Bratislava, Slovenská republika JUDr. Michal Mišík , Bajkalská 21/A, 82101 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Richard Rácz, nar.: 20.09.1975, Ul. 29. augusta 2281/30, 811 09 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Michal Mišík sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, značka správcu: S1358,
Rozhodnutie:
Súd o d v o l á v a: JUDr. Michal Mišík sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, značka správcu: S1358 z funkcie správcu úpadcu: Richard Rácz, nar.: 20.09.1975, Ul. 29. augusta 2281/30, 811 09 Bratislava. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Richard Rácz, nar.: 20.09.1975, Ul. 29. augusta 2281/30, 811 09 Bratislava, správcu: AENEA Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie Jozefská 7329/3, 81106 Bratislava, zn. správcu: S1875.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: