(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Vyhlásenie konkurzu
Dátum vydania:
16.4.2019
Dátum zverejnenia:
25.04.2019
Zverejnený v OV č.:
80/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37K/84/2018
ICS:
1118218264
Vydal:
JUDr. Vladimír Sklenka
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Antonič , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, Slovenská republika Tomášek&partners , Rožňavská 2, 82101 Bratislava, Slovenská republika MATTOS LAW FIRM Slovenská republika develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava, Slovenská republika Metrostav Slovakia a. s. IČO 47144190, , Mlynské Nivy 68, 82477 Bratislava, Slovenská republika Jozef Pojdák , Sv. Cyrila 90029 Nová Dedinka, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: Metrostav Slovakia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77, Bratislava IČO: 47 144 190, právne zast. Tomášek & partners, advokátska kancelária so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, IČO: 36 858 811, veriteľa v 2. rade: LP Promotion, s r.o., so sídlom Uránová 2, 821 02 Bratislava, IČO: 36 658 197, veriteľa v 3. rade: PhDr. Peter Lamač, nar.: 12.03. 1974, trvale bytom Mandľová 1351/36, 900 42 Dunajská Lužná, štátny občan SR, obaja právne zast. JUDr. Jozef Pojdák so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 30 849 551 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: develop BS, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, právne zast.: MATTOS LAW FIRM s.r.o., Advokátska kancelária so sídlom Zámocká 36, 811 01 Bratislava takto
Rozhodnutie:
Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.03.2019, č. k. 37K/84/2018-542 v I. časti petitu tak, že bude znieť: „I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: develop BS, s.r.o., v likvidácii so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210“, v časti výroku tak, že sa dopĺňa: ,,VI. Súd začína hlavné insolvenčné konanie podľa čl. 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2015/848 z 20 mája 2015 o insolvenčnom konaní“, VII. Poučenie pre veriteľov: pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. t. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zovšeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody. Prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2006 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z) Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“) práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.) V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak sa takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č.7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). ,,VIII. Poučenie pre dlžníka a veriteľov: Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20 mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie“, ,, IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na skôr doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.),,, V časti poučenia opravuje prvú vetu tak, že bude znieť: ,, Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava ( § 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZoKR)...“. V ostatných častiach ostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.03.2019, č. k. 37K/84/2018-542 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami, tak aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov s prílohami, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Oznam: