Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/173/2019

(FO) Lengyelová Ľubica (01.08.1955)

Laborecká 1865/26 , 06601 Humenné

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
29.04.2019
Zverejnený v OV č.:
82/2019
Dlžník:
Lengyelová Ľubica IČO 01.08.1955, , Laborecká 1865/26, 06601 Humenné,
Správca:
, Reimanova 9, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/173/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/173/2019 S1673
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,  so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľubica Lengyelová, nar.: 01.08.1955, trvale bytom Laborecká 1865/26, 066 01 Humenné, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Reimanova 9, 080 01 Prešov, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod. - 12,00 hod. a od 13,00 hod. - 15,00 hod.

 

Termín preštudovania spisu sa vopred dohaduje u správcu na tel. č.: 0917 500 895.

 

Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.

 

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár                                   

SKP dlžníka Ľubica Lengyelova

                                                            

(Pri použití navigačných systémov, ak nie je nájdená ulica Reimanova 9, zadajte názov ulice ako Raymanova 9.) GPS Súradnice :  48° 59' 20.3132319" N  21° 15' 1.1758804" E